"The Panda's Patch"

A Giant Panda cub in the Jiuzhaigou Minshan Mountains region of South West China.